سرور مجازی ایران - رسپینا

RSP-1
 • 2GB RAM
 • 1 Core CPU
 • 500GB Traffic
RSP-2
 • 4GB RAM
 • 2 Core CPU
 • 2TB Traffic
RSP-3
 • 4GB RAM
 • 2 Core CPU
 • 5TB Traffic
RSP-4
 • 6GB RAM
 • 3 Core CPU
 • 10TB Traffic